Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ giết người, tên sát nhân