Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    thực hiện, đem lại