Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dụng cụ; vật dụng
  dụng cụ nhà bếp
  Động từ
  thi hành, thực hiện
  implement a programme of reforms
  thực hiện một chương trình cải tổ

  * Các từ tương tự:
  implemental, implementary, implementation, Implementation lag, implementer