Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Độ trễ thực hiện
    Thời gian cần có để thực thi CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, và còn được gọi là độ trễ bên trong