Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

implemental /'impli'mentəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) đồ dùng, (thuộc) dụng cụ; (thuộc) phương tiện
    (như) implementary