Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appliance /ə'plaiəns/  

  • Danh từ
    thiết bị, dụng cụ
    domestic electric appliance
    dụng cụ điện dùng trong nhà