Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instrument /'instrʊmənt/