Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thgt) người (vật) mà ta không biết tên hoặc quên tên hoặc không muốn nêu tên