Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Instrumental variables   

  • (Kinh tế) Các biến công cụ (IV)
    Biến số thay thế BIẾN GIẢI THÍCH THỰC TẾ để làm trọng số trong phân tích hồi quy