Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhân tố
  nhân tố môi trường
  (toán học) thừa số
  đại lý doanh nghiệp

  * Các từ tương tự:
  Factor augmenting technical progress, Factor endowment, Factor incomes, Factor intensity, Factor proportion, Factor reverals, Factor substitution effect, Factor utilization, Factor-price equalization