Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Mức độ/ cưòng độ huy động (sử dụng) các yếu tố sản xuất