Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ủy nhiệm, sự ủy quyền (cho đại dịên trong một cuộc bầu cử…)
  vote by proxy
  bỏ phiếu theo sự ủy quyền
  người được ủy nhiệm, người được ủy quyền
  he made his wife his proxy
  ông ta ủy quyền cho vợ đại diện mình
  giấy ủy nhiệm, giấy ủy quyền

  * Các từ tương tự:
  Proxy variable