Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

determinant /di'tɜ:minənt/  

 • Danh từ
  yếu tố quyết định
  is cost or reliability the main determinant in choosing a new car?
  Giá cả hay độ tin cậy cao là yếu tố quyết định chính trong việc chọn một chiếc xe mới?

  * Các từ tương tự:
  determinantal