Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Factor substitution effect   

  • (Kinh tế) Tác động thay thế yếu tố sản xuất