Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thu nhập từ yếu tố sản xuất
    Thu nhập trực tiếp có được nhừo sản xuất hàng hoá và dịch vụ hiện tại