Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tỷ lệ các yếu tố sản xuất
    Tỷ lệ để kết hợp các YẾU TỐ CỦA SẢN XUẤT