Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

go-between /'gəʊbi,twi:n/  

  • Danh từ
    người trung gian, người môi giới
    ở một số nước hôn nhân do người môi giới thu xếp