Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đưa tin, sứ giả

    * Các từ tương tự:
    messenger-pigeon