Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

errand-boy /'erəndbɔi/  

  • Danh từ
    chú bé chạy việc vặt