Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emissary /'emisəri/  

  • Danh từ
    phái viên mật, phái viên