Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nuncio /'nʌnsiəʊ/  

  • Danh từ
    (cũng nuncios)
    sứ thần của giáo hoàng