Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harbinger /'hɑ:bindʒə[r]/  

  • Danh từ
    người báo hiệu, vật báo hiệu; dấu hiệu
    the crowing of the cock is a harbinger of dawn
    gà gáy báo hiệu trời sáng