Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điềm
  a good omen
  điềm lành
  an evil omen
  điềm dữ
  an omen of victory
  điềm thắng lợi

  * Các từ tương tự:
  omened, omenta, omental, omentum