Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

premonition /pri:mə'niʃn/  

  • Danh từ
    sự báo trước; sự cảm thấy trước
    linh cảm; điềm báo trước