Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dấu hiệu, vật biểu hiện
  xin hãy nhận cho món quà mọn này, biểu hiện tấm lòng biết ơn của tôi
  tiền giấy không đổi được, phiếu mua (chỉ dùng chi trả qua một số máy…)
  phiếu thanh toán thuốc lá có thể mua được ở quầy rượu đấy
  a £10 gift token
  phiếu 10 bảng đổi lấy được một món quà tặng
  by the same token
  xem same
  in token of something
  là biểu hiện của cái gì
  xin ông nhận cho món quà này đó là biểu hiện cảm tình của chúng tôi đối với ông
  Tính từ
  đánh dấu; báo hiệu
  a token strike
  một cuộc đình công ngắn báo hiệu (cho một cuộc đình công tiếp theo dài ngày hơn)
  hình thức; chiếu lệ
  quân ta chỉ kháng cự chiếu lệ
  the token woman on the committee
  người phụ nữ tham gia chiếu lệ uỷ ban [cho gọi rằng là có nữ có nam]

  * Các từ tương tự:
  Token money