Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái nhắc nhở, cái làm nhớ lại (điều gì)
    send somebody a gentle reminder
    viết thư nhắc khéo ai (việc gì)