Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (sân khấu) vĩ bạch (hiệu cuối của một diễn viên dùng để nhắc diễn viên tiếp theo)
  diễn viên đã không nghe thấy lời vĩ bạch và ra sân khấu muộn
  cách xử lý thích hợp; gương
  theo gương ai
  [right] on cue
  đúng lúc
  ông ấy bảo chị ta sẽ quay về rất sớm, và đúng lúc ấy, chị ta bước vào
  Động từ
  (cueing) (+ in)
  nhắc, ra hiệu (cho ai làm gỉ)
  I'll cue you in by nodding my heard
  tôi sẽ ra hiệu cho anh bằng cách gật đầu
  Danh từ
  gậy chơi bi-a

  * Các từ tương tự:
  cue sheath, cue-ball, cueing, cueist, cuesta