Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngọn đồi một bên thoai thoải một bên dốc