Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hòn bi-a bị gậy bi-a đẩy