Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) đề tựa; điều khiển, điều bộ; ghi âm cao tốc