Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  huy hiệu, phù hiệu
  a cap badge
  huy hiệu ở mũ (của quân nhân…)
  biểu tượng
  chains are badge of slavery
  xiềng xích là biểu tượng của sự nô lệ

  * Các từ tương tự:
  badge reader, badger, badger-baiting, badger-drawing, badger-fly, badger-legged