Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remembrance /ri'membrəns/  

 • Danh từ
  sự nhớ, sự tưởng nhớ
  have no remembrance of something
  không nhớ điều gì
  a service in remembrance of those killed in the war
  buổi lễ tưởng nhớ những người đã bỏ mạng trong chiến tranh
  món quà lưu niệm

  * Các từ tương tự:
  Remembrance Sunday, remembrancer