Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  biểu hiệu
  the dove is an emblem of peace
  chim bồ câu là biểu hiệu của hòa bình
  the national emblem of England is a rose
  biểu hiệu quốc gia của nước Anh là một bông hoa hồng

  * Các từ tương tự:
  emblematic, emblematical, emblematically, emblematise, emblematist, emblematize, emblement