Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều insignia
    huy hiệu; huy chương