Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mào (gà, chim)
  đỉnh đồi, đỉnh dốc; đầu ngọn (sóng)
  tiêu ngữ
  the family crest
  tiêu ngữ trên huy hiệu gia đình
  ngù lông (trên mũ trụ); mũ trụ (thời xưa)
  on the crest of a wave
  lúc tột đỉnh vinh quang; lúc hưng thịnh nhất
  sau kỳ thắng lợi trong bầu cử, đảng đã vào thời kỳ hưng thịnh nhất
  Động từ
  lên tới đỉnh (đồi)
  lên tới đỉnh đồi, chúng tôi nhìn thấy tòa lâu đài ấy
  gợn nhấp nhô (ngọn sóng)

  * Các từ tương tự:
  crest factor, crest value, crest voltage, crest voltmeter, crest-fallen, crested, crestfallen, crestless