Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chóp, chỏm, ngọn, đỉnh (núi); nóc (nhà); sống mũi
  the ridge of a roof
  nóc nhà
  dãy (đồi núi)
  lằn
  a ridge of high pressure (khí tượng)
  một lằn cao áp
  Động từ
  phủ đầy lằn gợn, làm cho đầy lằn gợn
  một bề mặt hơi phủ lằn gợn

  * Các từ tương tự:
  ridge-beam, ridge-piece, ridge-plough, ridge-pole, ridge-tile, ridger, ridgeway