Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ridge-piece /'ridɔbi:m/  

  • -piece) /'ridʤpi:s/ (ridge-pole) /'ridʤpoul/* danh từ
    (kiến trúc) xà nóc, thượng lương