Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm luống, người đánh luống
    dụng cụ để đánh luống