Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ridge-plough /'ridʤplau/  

  • Danh từ
    cái cày vun