Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ridge-pole /'ridʒpəʊl/  

  • Danh từ
    xà nóc (ở lều bạt)