Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ridge-tile /'ridʒtail/  

  • Danh từ
    ngói nóc