Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surmount /sə'maʊnt/  

 • Động từ
  khắc phục, vượt qua
  surmount a difficulty
  khắc phục một khó khăn
  (thường ở dạng bị động) phủ lên trên, đặt lên đỉnh
  một chong chóng gió được đặt lên trên chóp tháp

  * Các từ tương tự:
  surmountable, surmounted