Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surmountable /sə'maʊntəbl/  

  • Tính từ
    có thể khắc phục được, có thể vượt qua được