Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị vượt qua; khắc phục
    (kiến trúc) nổi vọt lên
    surmounted arch
    cái vòm nổi vọt lên