Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chóp, đỉnh (núi)
  climb to the summit
  leo lên tới đỉnh núi
  the summit of her ambition
  đỉnh cao tham vọng của bà ta
  hội nghị thượng đỉnh
  attend a summit in Paris
  dự hội nghị thượng đỉnh ở Pari
  a summit conference
  hội nghị thượng đỉnh

  * Các từ tương tự:
  summitless