Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

summitless /'sʌmitlis/  

  • Tính từ
    không có đỉnh, không có chóp