Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thiên đỉnh
  (nghĩa bóng) tột đỉnh
  reach the zenith of one's power
  đạt đến tột đỉnh của quyền hành

  * Các từ tương tự:
  zenithal