Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều apexes hoặc apices)
  đỉnh, ngọn, chỏm
  the apex of a triangle
  đỉnh của một tam giác
  at 41 he'd reached the apex of his career
  ở tuổi 41 ông ta đã đạt đến đỉnh cao nhất của sự nghiệp