Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít)
    tột đỉnh
    reach the acme of success
    thành công tột đỉnh