Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tháp nhọn (để trang trí mái nhà)
  đỉnh núi cao nhọn
  (nghĩa bóng) đỉnh cao
  the pinnacle of one's fame
  đỉnh cao danh vọng